Vedtægter

Skæve borgerforening.

§1.

Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er SKÆVE BORGER- OG HÅNDVÆRKERFORENING.

Dens hjemsted er: Brønden(Skæve)... Frederikshavn kommune.

§2.

Foreningens formål.

At bidrage til sammenhold i landsbysamfundet.

At bidrage til sammenhold mellem egnens foreninger.

At bidrage til sammenhold og forskønnelse af byen og egnen.

At støtte nye tiltag i og omkring Skæve/Brønden.

At støtte ungdomslivet i Skæve.

§3.

Optagelse af medlemmer.

Ved betaling af kontigent til foreningen kan alle i Skæve sogns vestlige del optages.

Øvrige kan optages efter bestyrelsens skøn

§4.

Æresmedlem.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af Generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter. Jf. §15.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand til diskussion på Generalforsamlingen.

§5.

Kontigent. 

Foreningens kontigent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære Generalforsamling.

§6.

Eksklusion.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Den skal behandles på først kommende ordinære Generalforsamling.I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelselse herom senest 3 dage for Generalforsamlingn afholdes, hvor det ekskluderede medlem har adgang tit denne, med ret til at forsvare sig.

Spørgsmå om eksklusionen skal optages som særskilt punkt på dagsordenen, hvorefter Generalforsamlingen ved skriftlig afstemning med 50% af de fremmødtes stemmer tager stilling til, om eksklusionen skal stå ved magt.

Et medlem, der er ekskluderet iht. en Generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem af foreningen igen, hvis bestyrelsen er enig herom.

§7.

Ordinær Generalforsamling.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære Generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i Østvendsyssel Folkeblad.

Forslag, der ønskes forelagt Generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 mdr. før Generalforsamlingen, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er vedtaget.

§8.

Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af refenent til protokolføring samt stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

5. Fastsættelse af kontigent.

6. Behandling af evt. indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse, medlemmer

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

10. Eventuelt.

§9.

Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær Generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. i sidstnævnte filfælde skal Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§10.

Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at led forhandlingerne. De, af dirigenten, trufne afgørelser skal på forlangende af 1 stemmeberettiget medlem sættes under afstemning.

Valg foregår skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion sakl forefå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori gså et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en Generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på Generalforsamlingen.

§11.

Bestyrelsen. Valg.

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens, på lovlig måde, vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger, forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af:

1 kontaktperson

1 kasserer

1 sekretær

og yderlige 2 til 4 personer.

 De vælges  for 2 år ad gangen på den ordinære Generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted.

På valg er 2 eller 3 medlemmer i ulige år. På valg er3 eller  4 medlemmer i lige år. Bestemt ud fra valgte bestyrelsesmedlemmer.

 §12.

Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden for 14 dage- efter Generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som kontaktperson eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Beslutninger i bestyrelsen kan kun vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed kan beslutninger ikke træffes.

Der føres protokol over bestyrelsens handlinger.

§13.

Foreningen tegnes.

Foreningen tegnes ved et flertal i bestyrelsen.

§ 14.

Foreningens regnskabsår er kalenderårt. Skal forelægges ved Generalforsamlingen.

§15.

Revision.

På den ordinære Generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer, og en revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år i februar, dog senest 3 uger før Generalforsamlingen afholdes, gennemgå det samlede regnskab , og påvise, at beholdningen er tilstede.

Drift regnskab og status forsynes med en påtegning.

§16.

Vedtægtsændringer.

Forandring i disse vedtægter kan  ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af de afgivne stemmerer for forslaget, er dette vedtaget. uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede, dog med undtagekse af opløsning af foreningen.

§17.

Foreningens ophævelse.

Bestemmelse af foreningens ophævelse kan kun tages på en iøjemed særigt indkaldt ekstraordinær Generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og forslagets vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en Generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny Generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved ophør skal foreningens formue og aktiver henstå i 5 år, for det tilfælde at foreningen skal startes op igen. Hvis dette ikke sker, overgår formue og aktiver til de lokakle foreningerr.

Del siden